High Holidays Services & Sermons

Rosh Hashanah

Erev Rosh Hashanah Service

President's Message, Amanda Morgan King

Erev Rosh Hashanah Sermon, Rabbi Smiley

Rosh Hashanah
Morning Service

Rosh Hashanah Morning Sermon, Rabbi Kramer

Yom Kippur

Kol Nidrei/
Erev Yom Kippur

Kol Nidrei Sermon,
Rabbi Kramer

Yom Kippur Family Puppet Service

YK Puppet Service thumbnail 2021

Yom Kippur
Morning Service

Morning Service Sermon, Rabbi Smiley

Yom Kippur
Afternoon Torah Service


Yizkor/Neilah Service

Rabbi Kramer's Yizkor/Neilah Sermon